Zaproszenie do składania ofert na partnera projektu w działaniu 6.2

07-09-18 admin 0 comment

Zapraszamy do składania ofert na partnera projektu do ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 na  realizację projektu unijnego z Osi Priorytetowej 6 – Rynek Pracy, Działanie 6.2 – Aktywizacja zawodowa. Konkurs ma  przyczynić się do wzrostu kompetencji i  doświadczeń zawodowych osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo oraz znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Warunki oferty