„Nowe jutro – nowa szansa”

Data zakończenia:  31.10.2015 roku

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Projekt został zorganizowany w okresie od 01 lutego 2014 roku do 31 października 2015 roku na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt skierowany był do osób o niskich kwalifikacjach z co najwyżej średnim wykształceniem w wieku od 18 do 64 lat, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach obsługi komputera lub języków obcych.

Międzynarodowy egzamin z języka angielskiego zdało i projekt ukończyło 178 osób, w tym 126 kobiet i 52 mężczyzn. Szkolenie komputerowe ukończyło i egzamin ECDL zdało 149 osób, w tym 103 kobiety i 46 mężczyzn.

Podsumowując szkolenia z języka angielskiego i ICT ukończyło 327 osób, a tym samym założenia projektowe zostały w pełni zrealizowane.