„Nowe jutro – 50+”

Data zakończenia: 31.10.2015 roku

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Projekt został zorganizowany w okresie od 01 lutego 2014 roku do 31 października 2015 roku na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt skierowany był do osób 50+, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach obsługi komputera lub języków obcych,

Międzynarodowy egzamin z języka angielskiego zdały i projekt ukończyły 184 osoby, w tym 139 kobiet i 45 mężczyzn. Szkolenie komputerowe ukończyło i egzamin ECDL zdało 136 osób, w tym 94 kobiety i 42 mężczyzn.

Podsumowując szkolenia z języka angielskiego i ICT ukończyło 320 osób, a tym samym założenia projektowe zostały w pełni zrealizowane.